اخبار > سنجه های کتاب راهنماآموزش اعنبار بخشی

بررسی و آموزش سنجه های کتاب راهنمای اعتبار بخشی ویرایش چهارم سال 1398در بیمارستان بوعلی زاهدن 

توسط کارشناس محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای مهندس نیکو 


اداره اعتبار بخشی 


1398/09/20 ١٣:٠٣ News ٢٥٠٢٥