اخبار > طرح نظارت جهت نوبت دهی بهتر و اسانتر بیمارانبازدید ریاست بیمارستان از،فروش تعرفه

 

 

 

 

 

 بازدید ریاست محترم بیمارستان بوعلی دکتر،مشایی از،فروش تعرفه :

در طی این بازدید ضمن بررسی،سیستم نوبت دهی،بیماران و تاکید ریاست بیمارستان بر اهم نوبت دهی راحتتر

و آسانتر،بیماران این مرکز برنامه های جدیدتری جهت ارائه خدمات بهتر،در سیستم نوبت دهی فروش،تعرفه این مرکز

جهت رفاه بیشتر،شهروندان و بیماران اجرا خواهد گردید.


1398/10/04 ٠٧:٣٢ Slider ٢٥١٩٣