اخبار > بازدید هیئت رئیسه از بیمارستان بوعلیبازدید هیئت رئیسه از بیمارستان بوعلی

بازدید هیئت رئیسه از بیمارستان بوعلی و تبریک روز پرستار :

 

خسته نباشی! گرچه می دانم خستگی را خسته کرده ای بس که از خودت مایه می گذاری تا مبادا شرمسار خانوده ای

شوی که چشمشان به التیام دردهای کسی است که قوت لایموتشان را تامین می کند، خستگی را خسته ی پایداری و

استقامتت در برابر ناملایمات می کنی! و در و دیوار بیمارستان از تو بابت این همه پایداری شرمسار است.


1398/10/12 ٠٧:٠٦ News ٢٥٣١٤