تخلفات تعرفه ای


 

 

سامانه رسیدگی به تخلفات تعرفه ای

1590-1690

1590: شکایت از نحوه ارائه خدمات درمان ،ارئه راهنمایی و مشاوره پزشکی (ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان)

1690: شکایت در مورد تعرفه و هزینه های درمان و دریافت مبالغ خارج از صورتحساب (سامانه نظارت بر تعرفه های درمان)