رسالت

 رسالت یا ماموریت

        ارائه خدمات  آموزشی درمانی ، مراقبتی  و  پژوهشی با بالاترین کیفیت، منطبق با استانداردهای ملی اعتبار بخشی جهت حفظ ایمنی و کرامت انسانی بیماران و کارکنان


معرفی بیمارستان

محتوای مرتبط