روابط عمومی

 

روابط عمومی

 

نام و نام خانوادگی : آیدا جهانتیغ

"روابط عمومی ها باید همه آنچه را که می توان گفت در اختیار مردم بگذارند به نظر من روابط عمومی ها باید مشخص کنند انتظار مردم و دستگاه ها از آنان چیست.با ید با مردم صادقانه رفتار شود و با زبان  فریب با آنها رفتار نشود ، یعنی باید صادقانه ، دور از اغرار و بدون قصد سرگرم کردن مردم ، با آنها ارتباط برقرار کرد"

(مقام معظم رهبری)

مهمترین وظیفه روابط عمومی شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی نسبت به سازمان است که هم در درون سازمان و هم در بیرون از سازمان دنبال می شود ، بی تردید این وظیفه در قالب مجموعه ای از فعالیتهای ارتباطی صورت می گیرد که می توان آنها را تحت عنوان ارتباطات امور فرهنگی و نمایشگاه ها انتشارات - سنجش افکار پژوهش و برنامه ریزی دسته بندی کرد.

 

شرح وظایف روابط عمومی

1.     برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف سیاستها برنامه ها و فعالیتهای بیمارستان به رسانه ها و جامعه .

2.     ایفای نقش سخنگویی بیمارستان با سازمانها و نهادهای مختلف در محدوده وظایف محوله .

3.     نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم کارکنان و مراجعین به منظور ترغیب آنها به مشارکت هرچه موثرتر در بهبود جریان امور.

4.     دریافت عرایض و شکایات و ارجاع آن به واحدهای مربوطه.

5.     ارتباطات رسانه ای .

6.     تهیه و تدوین اخبار صدور بیانیه ها اطلعیه ها آگهی ها و تهیه پاسخ لازم در موارد ضروری جهت انعکا س در رسانه های جمعی و مطبوعات.

7.     نظرسنجی از مخاطبان در خصوص اقدامات و فعالیتهای بیمارستان .

8.     تهیه تقویم روزهای تشریفاتی در طول سال و انجام امور مربوطه.

9.     تبلیغات و انتشارات و امور داخلی انعکاس و تشریح دیدگاه ها سیاست ها و برنامه های بیمارستان.

10.تهیه عکس فیلم از فعالیتهای انجام شده در مراکز بهداشتی و درمانی تابعه همکاری در برگذاری نمایشگاه به مناسبتهای مختلف.

11.شرکت در شوراها و جلسات رسمی شبکه و مراکز تابعه.

12.همکاری و نظارت بر فضا سازی تبلیغاتی در حوزه فعالیت.

13.اجرای سیاست های اطلاع رسانی.

14.همکاری با رسانه های جمعی.

15.پاسخ گویی به شبهات و ابهامات.

16.تهیه و اجرای طرح های تبلیغاتی سازمان.

17.اجرای مناسب مراسم و مناسبتها

18.نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه.

19.سمدیریت پایگاهای اطلاع رسانی الکترونیک.

20.افکار سنجی عمومی دستگاهی.

21.تکریم از ارباب رجوع و آموزش کارکنان در انجام فعالیت های ارتباطی با ارباب رجوع.

22.ایجاد ارتباط احسن با مطبوعات رادیو تلویزیون و خبرگذاری ها و بهره برداری بهینه از آنها برای اطلاع رسانی به مردم.

23.سهمکاری با روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص وظایف محوله.

 

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی

 


واحد های اداری

محتوای مرتبط