ریاست بیمارستان

 

 

 

ریاست بیمارستان

 - آقای دکتر شهاب الدین مشایی

-- تحصیلات : متخصص عفونی

 


معرفی بیمارستان

محتوای مرتبط