کلنیک دیابت پرستاری

 

کلینیک پرستاری دیابت

 

باتوجه به حضور اکثر بیماران دیابتی و افزایش تعدادمراجعه کننده گان به کلینیک دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصمیم به افتتاح کلینک دیابت

پرستاری گرفت تا اقدامات گسترده ترو تخصصی تر به بیماران ارائه شود و گامی مفید جهت رفع مشکلات بیماران دیابتی بر داشته شود

کلینیک دیابت پرستاری در تاریخ16/11/97باحضور معاون وزیرپرستاری وزارت بهداشت ودرمان خانم دکتر حضرتی واعضاء هیت رئیسه دانشگاه افتتاح گردید

 


وظایف پرستار دیابت

  1-مدیریت وشناسایی بیماران

 2 -ارایه مراقبت های مورد نیاز در مراقبت های مستمر بیماران شناسایی شده

3-پی گیری مراجعه ی بیماران به کارشناس تغذیه بیماران ارجاع شده

4-  تعینن نیاز های آموزشی هر بیمار و خانواده ی او بر حسب شرایط سن  جنسیت فر هنگی واجتماعی دیابت و فشار خون بالا و.....

5-کمک به تهیه مطالب آموزشی مورد نیاز

6- برنامه ریزی و اجرای بر نامه ی آموزشی فردی و گروهی برای بیماران

7-آموزش بیماران و خانواده ی آنها

8-برآورد مشکلات اجرایی و کمبود و انعکاس آن

9 -ثبت اطلات بیماران و اقدامات انجام شده در نر م افزار وزارتی

10- ارایه گزارش به مسولان مر بو طه

11-برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی کارکنان

12-معرفی بیماران به واحد مراقبت در منزل بیماران

13-تدوین برنامه آموزشی مشخص( هفتگی، ماهیانه بر مبنای سطوح اولیه، ثانویه و ثالثیه پیشگیری و مراقبت دیابت و فشار خون بالا

13-کمک به انجام برنامه های تشخیصی مانند تست ورزش، گرفتن EKG وتفسیر اولیه و....

14-هماهنگی بین اعضای تیم

15-پیگیری حضور بیماران در برنامه های آموزشی

16-تهیه گزارش های تخصصی

17-آموزش های عملی شامل چک قند خون با استفاده از گلوکومتر، گرفتن علایم حیاتی، آموزش استفاده ارز انواع قلم ها و ویال های انسولین

18-طراحی لینک آموزش های تخصصی مراقبت از بیماران دیابتی در سایت بیمارستان

 


کلینیک و پاراکلینیک

محتوای مرتبط