منشور حقوق بیمار

 

منشور حقوق بیمار


1.    بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب موثر و همراه با احترام را بدون توجه به عوامل نژادی فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.

2.       بیمار حق دارد محل بستری پزشک پرستار و سایر اعضای گروه معالج خود را در صورت تمایل بشناسد.

3.    بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص ، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاع ضروری را شخصا و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید به طوریکه در فوریتهای پزشکی این امر نماید منجر به تاخییر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیمار گردد.

4.    بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان ، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روشها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب نهایی درمان مشارکت نماید.

5.    بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی ، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج اعلام صورت می گیرد اطمینان حاصل نماید.

6.    بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آهاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید.

7.       بیمار حق دارد از رازداری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج خود اطمینان حاصل نماید.

8.    بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.

 


راهنمای مراجعین

محتوای مرتبط