تغذیه

مریم سرگزی -کارشناس ارشد تغذیه

*فعالیت های واحد تغذیه بیمارستان :

 

 

1-انجام مشاوره تخصصی تغذیه جهت بیماران دیابتی و سایر مراجعین در کلینیک سرپایی

2-انجام مشاوره تخصصی تغذیه جهت کلیه بیماران

3-پیگیری روند درمان بیمار با همکاری سایر اعضای تیم درمان براساس مراقبت تغذیه ای ارائه شده

4-تنظیم فرمول محلول گاواژ بیماران در صورت عدم دسترسی به محلول های آماده تجاری

5-بکارگیری مکمل های بیمارستانی و محلول های تجاری جهت بیماران واجد شرایط

6-آماده کردن بروشورهای آموزشی تغذیه و آموزش به بیماران و همراهان در زمان بستری و ترخیص

7-آموزش به بیمار و همراهان درخصوص تداخلات غذا با داروهای مصرفی بیمار

8-عضو گروه آموزش همگانی بیمارستان (ارائه پمفلت-آموزش به بیمار-کارگاه های آموزشی و...)

9-تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران و کارکنان(معمولی و رژیمی)مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشتی

10-تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه

11-اجرای برنامه اعتبار بخشی بخش تغذیه به همراه شناسایی نواقص و رفع آنها

12-تهیه گزارش عملکرد و مقادیر شاخص ها و ارائه راهکارهای رفع مشکلات

13-تعامل و همکاری با واحد بهداشت محسط در جهت ارتقاء کیفیت خدمات غذایی

14-برگزاری جلسات کمیته تغذیه و طرح و بررسی مشکلات موجود

15-اجرای ضوابط بخش تغذیه در محدوده خدمات غذایی و تلاش در رفع مشکلات و نواقص موجود

16-نظارت بر مراحل مختلف فرآیند خدمات غذایی از بعد تغذیه ای

17-نظارت بر تهیه و توزیع غذا مطابق با رژیم تنظیم شده برای بیماران در مشاوره تخصصی تغذیه و نظارت بر عملکرد شرکت های طبخ و توزیع غذا مطابق قرارداد منعقده.


کلینیک و پاراکلینیک

محتوای مرتبط