1399/01/01
حال و هوای این روزهای بیمارستان های سیستان و بلوچستان
(بخش ریوی بیمارستان بوعلی)
با رعایت اصل خودقرنطینگی و نرفتن به مسافرت هوای مدافعان سلامت را داشته باشید.
1398/12/29
انتقال نخستین بیمار درمان شده از بیمارستان بوعلی به نقاهتگاه بیماران کرونا
نخستین بیمار پس از طی مراحل اولیه درمان از بیمارستان بوعلی به نقاهتگاه بیماران کرونا منتقل شد.
1398/12/22
عیادت فرماندار محترم شهر زاهدان از بیماران کرونا
حضور فرماندار محترم شهر زاهدان در بیمارستان بوعلی
1398/12/20
ارائه ی آموزش های همگانی به بیماران تنفسی
ارائه ی آموزش های همگانی به بیماران تنفسی در بیمارستان بوعلی
1398/12/18
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بازدید از روند ارائه خدمات به بیماران کرونا و تقدیر از خدمات پرستاران
دکتر قاسم میری علی آباد معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بازدید از بیمارستان