1401/04/06
مراسم معارفه جناب آقای پایان مدیر پرستاری بیمارستا بوعلی
مراسم معارفه جناب آقای پایان مدیر پرستاری بیمارستا بوعلی
مراسم معارفه جناب آقای پایان مدیر پرستاری بیمارستا بوعلی
1401/03/04
برگزاری کمیته مدارک پزشکی و اخلاق حرفه ای
برگزاری کمیته مدارک پزشکی و اخلاق حرفه ای
1401/01/25
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب دکتر غزنوی
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب دکتر غزنوی
1401/01/18
گزارش وضعیت کرونا در کشور
گزارش وضعیت کرونا در کشور
1400/11/11
برگزاری جلسه مدیریت خطر حوادث
برگزاری جلسه مدیریت خطر حوادث
1400/09/20
اومیکرون
اومیکرون
1400/09/20
بازدید هفته پرستار
بازدید هفته پرستار